แนวข้อสอบ Final จริยธรรม

-LGPL ต่างกับ GPL อย่างไร
– เวลาส่ง mail การใส่ชื่อผู้รับ เข้าไปใน
To:
cc:
หรือ bcc: ต่างกันอย่างไร

-False Negative ของระบบ AntiSpam มีผลร้ายอย่างไร

-จงอธิบายสั้นว่า อะไรคือ Social Engineer

-SPIT คืออะไร

-worm กับ virus ต่างกันอย่างไร

-นาย ก จดอนุสิทธิบัตร แล้วมีสิทธิ์ ต่ออายุอนุสิทธิบัตรนั้นทั้งหมดกี่ครั้ง

-อะไรคือ AQ

-อะไรคือ MQ

-อะไรคือ CAN-SPAM-ACT?

 

คำตอบของบางข้อ

GPL เป็นชื่อเอกสารสิทธิ์สู่สาธารณะ และต้องเปิดเผย open source ทั้งหมดของโปรแกรมที่เราเขียน

ส่วนLGPL เป็นชื่อเอกสารการให้สิทธิ์สู่สาธารณะที่คลายข้อจำกัดบางข้อของ GPL ไม่จำเป็นต้อง open source โปรแกรมที่เราเขียน

เครดิต อ.ดร.สมนึก

Advertisements

9 thoughts on “แนวข้อสอบ Final จริยธรรม

 1. Virus = แพร่เชื้อไปติดไฟล์อื่นๆในคอมพิวเตอร์โดยการแนบตัวมันเองเข้าไป มันไม่สามารถส่งตัวเองไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้ต้องอาศัยไฟล์พาหะ สิ่งที่มันทำคือสร้างความเสียหายให้กับไฟล์

  Worm = คัดลอกตัวเองและสามารถส่งตัวเองไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้อย่างอิสระ โดยอาศัยอีเมลล์หรือช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ มักจะไม่แพร่เชื่อไปติดไฟล์อื่น สิ่งที่มันทำคือมักจะสร้างความเสียหายให้กับระบบเครือข่าย

 2. AQ คือ ความอดทนอดกลั้น ในสถานการณ์ต่างๆ
  MQ คือ คุณภาพของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

  SPIT (Spam Over Internet Telephony)คือ ข้อความไม่พึงปรารถนาที่เข้าไปก่อก่วนในระบบ VoIP หรือ โทรศัพท์โดยผ่านอินเตอร์เน็ท

  Social Engineering คือ วิธีการในดานที่ไมเกี่ยวกับเทคนิค ซึ่งเปนศาสตรและศิลปท่ีผูประสงคราย (Cracker) ใชหลอกผูคน (แตไมใชการควบคุมจิตใจหรือบังคับใหคนทํางานสิ่งใดเหนือไปจากพฤติ ก รรมที่ ป รกติ ข องเขาและมั น ไม ใ ช ก ารหลอกที่ ไ ด ผ ลร อ ยเปอร เ ซ็ น ต ทุ ก ครั้ ง ไป) ให เ ป ด เผยPassword หรือขาวสารอื่น ๆ ซึ่งขาวสารเหลานี้เมื่อตกอยูในมือผูประสงครายเหลานี้ จะทําใหระบบตาง ๆ เกิดความเสี่ยงตอการถูกโจมตี โดย Social Engineering จะอาศัยหลักคือธรรมชาติของการชอบชวยเหลือผูคนอื่นและความออนไหวของผูคน โดยมักจะปลอมเปนบุคคลที่ฟงดูนาเชื่อถือ ลูกจางคนใหมชางซอม หรือนักวิจัย

 3. CAN ย่อมาจาก Controller Area Network หมายถึง การควบคุมพื้นที่เครือข่าย
  (การนำคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อใช้ข้อมูล โปรแกรมหรืออุปกรณ์บางอย่างร่วมกัน)

  Spam (สแปม) คือ การส่งข้อความถึงผู้ที่ไม่ต้องการรับ ก่อให้เกิดความรำคาญ ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว และผิดกฏหมาย ลักษณะของสแปม คือ ไม่ปรากฏชื่อผู้ส่ง (Anonymous) ส่งโดยไม่เลือกเจาะจง (Indiscriminate) และ ส่งได้ทั่วโลก (Global)

 4. false-negative คือความผิดพลาด ที่ตรวจสอบจดหมายที่จริงๆแล้วเป็น Spam แต่ตรวจสอบไม่พบ ผลกระทบของ false-negative ก็คือ Spam จะหลุดไปหาผู้รับ ซึ่งก็แน่นอนว่า ระบบ Antispam ทุกระบบ มีเป้าหมายที่จะลด false-negative ให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

 5. To ที่อยู่ผู้รับนั่นเอง อาจคุ่นด้วยเครื่องหมาย ; ก็ได้นะคะ ในกรณีที่ต้องการส่งไปหาหลายๆคน
  cc หรือ carbon copy คล้ายๆว่าส่งจดหมายไปให้นาย ก แล้วก็อยากให้นาย ข ได้รับทราบและเห็นเนื้อหาในจดหมายฉบับนี้ด้วย ก็เลย CC ไปหานาย ข แจ่ว่านาย ข ก็จะรับ ทราบเองว่า เราไม่ได้ส่งจดหมายมาให้เค้าอ่านโดยตรง เช่นเราส่งงานไปหาอาจารย์ เราก็อาจจะ CC ไปหาเพื่อนเราอีกคนให้เป็นพยานว่าเราได้ส่งไปให้อาจารย์แล้วก็ได้ค่ะ
  bcc มาจาก black carbon copy อันนี้ทีเด็ดค่ะ คล้ายๆ กับ CC แต่ว่า คนที่รับในช่อง TO จะไม่รู้เลยว่าเราส่งให้ใครในช่อง BCC นะคะ ในกรณีข้างต้น ก็คือ อาจารย์จะไม่รู้ ค่ะ ว่าเราส่งสำเนาไปให้เพื่อนทาง BCC ด้วย

 6. การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) คือส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นขั้นตอนแรกของการเข้าใช้ระบบ ผู้เข้าใช้ระบบต้องถูกยอมรับจากระบบว่าสามารถเข้าสู่ระบบได้

 7. การเข้ารหัส (encryption) คือ การเปลี่ยนข้อความที่สามารถอ่านได้ (plain text) ไปเป็นข้อความที่ไม่สามารถอ่านได้ (cipher text) เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: